top of page

PROJEKTY A STAVEBNÍ POVOLENÍ

V titulku zmíněnou dokumentaci + hydrogeologický posudek je nezbytné si obstarat ještě před započetím veškerých prací. Zpracování tohoto spadá do kompetence zkušeného odborníka, a právě u nás si můžete vypracování tohoto objednat.

 

Projektová dokumentace

 

Tato dokumentace se skládá ze dvou částí. Jedná se o část vodohospodářskou, jež musí být ověřena autorizovaným projektantem způsobilým v oboru vodohospodářství, a o část hydrogeologickou. K projektu vrtané studny se tedy musí zpracovat hydrogeologické posouzení, které musí být ověřeno též, a to pro změnu autorizovaným hydrogeologem.

 

Hydrogeologický posudek

 

Význam tohoto posudku spočívá ve vyhledávání a optimalizaci přítoků podzemních vod s ohledem na v okolí se nalézající další studny.

 

Naše firma vám nabízí vyřízení všech těchto náležitostí, jež jsou spojeny s náročnou administrativní zátěží. Ochotně vás zastoupíme při všech s tím souvisejících jednáních na odborech a úřadech, která zahájení vrtání studny předcházejí.

 

Povolení nezbytná k vrtu a používání studní

K tomu, aby mohla být studna využívána, jsou nezbytně zapotřebí stavební povolení ke stavbě studny a povolení k odběru podzemních vod. Ať už se jedná o studnu vrtanou nebo kopanou, vydává stavební povolení k této jedině speciální stavební (vodoprávní) úřad nebo odbor životního prostředí, a to na základě povolení EIA a předchozího vydání územního rozhodnutí. Naše firma pak přesně ví, co je v případě stavby nové studny, tedy díla sloužícího k jímání podzemní vody, třeba učinit.

To obnáší nejprve získání EIA, tedy vyjádření k zásahu do životního prostředí, vydávaného příslušným krajským úřadem. Poté následuje projednání hloubení studny s územně příslušným stavebním úřadem a získání územního rozhodnutí o umístění stavby a nato získání povolení k odběru podzemních vod od příslušného vodoprávního úřadu (jímž je zpravidla odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností) a stavebního povolení ke stavbě studny.

Tento proces se týká studen pro domácnosti i pro jiné než domácí účely.

bottom of page